SEGA AGES Columns Arcade Collection
セガ エイジス コラムス アーケードコレクション

1997.10.30 SEGA Enterprises


COLUMNS ARCADECOLLECTION

ANCIENT STAFF

PROGRAM DIRECTOR
HIROSHI MIZUOCHI

PROGRAMER
HIROSHI MIZUOCHI
KAZUTOYO KOBAYASHI
CHIAKI SHINOMIYA

GRAPHIC DIRECTOR
AYANO KOSHIRO

GRAPHIC DESIGNER
TOKIKO KAWANO
AYANO KOSHIRO
TAKAHIRO OHURA

SOUND DIRECTOR
YUZO KOSHIRO

TEST PLAYER
JURI OGAWA
TOKIKO KAWANO
TETSUYA KAWABATA
CHIAKI SHINOMIYA

SPECIAL THANKS
KEISUKE MIYANAGA
KATARU UCHIMURA

DIRECTOR
TAKAHIRO OHURA

PRODUCT MANAGER
TOMO KOSHIRO


SEGA ENTERPRISES STAFF

DIRECTOR
TAKESHI NIIMURA

PRODUCER
HIDESHI TATSUNO

MANUAL
HIROYUKI MITSUI
EIICHI OGAWA
TAKASHI NISHIMURA

SPECIAL THANKS
KAZUO WAKIHARA
CHIKAHIRO YOSHIDA
MASARU SETSUMARU
MANABU MORINAGA
KATSUHIRO HASEGAWA
ATSUHIKO NAKAMURA
OSAMU SATO
YOSUKE OKUNARI
ISAO MATSUMOTO
AND
ARCADE VERSION
COLUMNSI STAFF
COLUMNSII STAFF
STACKCOLUMNS STAFF
COLUMNS97 STAFF

PRESENTED
BY
SEGA ENTERPRISES LTD.


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 SEGA Enterprises