SEGA AGES Rouka ni Ichidant-R
セガ エイジス 廊下にイチダントア~ル

1996.12.27 SEGA Enterprises


Quiz Rouka ni Tattenasai! / クイズ 廊下に立ってなさい!

- NEXTECH -

GRAPHIC DESIGNER
KIYOKA TAJIMA
MASYUKI MATSUSHIMA

GRAPHIC COORDINATOR
SHINGO INABA

GAME DESIGN AMENDMENTER
YAYOI ONDA

PROGRAMMER
TOSHIO TOYOTA

SOUND DESIGNER BY STUDIO CLICHE
FUMIHITO TAMAYAMA
NAOFUMI TSURUYAMA

DIRECTOR
YUKITO MISUMI

PRODUCER
YOSHITAKA MAKI

EXECUTIVE PRODUCER
KATSUJI AOYAMA


- 空想科学 -

PROGRAMMER
SEIJI TAKESHITA
TAKAO KOMATSU


- SEGA -

DIRECTOR
YASUHIRO NISHIMOTO

PRODUCER
KATSUHIRO HASEGAWA

SPECIAL THANKS
TOSHIO YAMAMOTO


おしまい


Ichidant-R / イチダントア~ル

イチダントア~ル
CAST

PROGRAMMER
I. OKANO
T. UETA
K. KAWAUCHI
J. WATANABE
T. KOMATSU

GRAPHIC DESIGNER
K. TAJIMA
M. MATSUSHIMA

GRAPHIC COORDINATOR
S. INABA

SOUND DESIGNER
F. TAMAYAMA
N. TSURUYAMA

DIRECTOR
Y. MISUMI
Y. NISIMOTO

PRODUCER
Y. MAKI
K. HASEGAWA

SPECIAL THANKS
T. KIMURA
N. MIKAMI
T. MURAOKA
T. ARAI
N. OMODA

EXECUTIVE PRODUCER
K. AOYAMA

AND ...

[player name]


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source 1
Image Source 2
© 1996 SEGA Enterprises