SEGA Rally Championship
セガラリー・チャンピオンシップ

1995.12.29 SEGA Enterprises


STAFF

Head Programmers
Ryuichi Hattori
Osamu Hori

Programmers
Kouichi Toya
Yasuhiro Watanabe
Koji Kaifu

Head Graphic Designers
Minoru Matsuura
Shiro Kinemura

Graphic Designers
Saori Wada
Masashi Kubo
Maiko Kitagawa

Sound Director
Tatsuya Kozaki

Music Composer
Naofumi Hataya

Sound Effects
Seiro Okamoto
Tatsuya Kozaki

Sound Programmers
Naomi Yamamoto
Tadahiko Inoue
Yoshiaki Kashima

Navigator's Voice
Kennes Ibrahim

Special Thanks
Kenji Sasaki
Sohei Yamamoto
Mario Cotza
TOYOTA Motor Corporation
FIAT Auto S.P.A. - LANCIA

Supervisor
Yoshio Fujimoto

Produced By
Tetsuya Mizuguchi

Directed By
Ryuichi Hattori
Atsuhiko Nakamura


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1995 SEGA Enterprises