Solo Crisis
ソロ・クライシス

1998.01.22 Quintet


Planner

Kenichi Yanagihara
Tomoyoshi Miyazaki
Takashige Shichijyo


Programmer

Noriyoshi Akiba
Kenichi Yanagihara
Kyosuke Achiwa


Graphic Designer

Toshiaki Yamada
Miyako Katoh
Masuhiro Tatara

Michiko Harazumi
Tatsuo Hashimoto
Atsuko Muro


Movie Designer

Hisashi Ogasawara


Sound Composer

Naoki Kaneda
Masanori Hikichi
Takako Ochiai


Project Manager

Ushio Ohtsuki
Katsuyoshi Itonaga


Instruction Manual

Katsuyoshi Itonaga
Maohito Suginaka


SEGA Director

Masanobu Tsukamoto


SEGA Promotion Staff

Masatoshi Kawaguchi
Chika Ikegame


SEGA Publisity Staff

Tadashi Takezaki
Masanori Hirano
Junji Yamazaki


Producer

Tomoyoshi Miyazaki


Publisher

Masaya Hashimoto


Test Player

Naohito Suginaka
Michiko Harazumi
Miyuki Inomoto

Hideyuki Oikake
Tomoko Miyazaki


Quintet Staff

Kazunori Takado
Reiko Takebayashi
Shigemi Kita

Yuko Miyata
Kenichi Kobayashi
Masami Ohkubo
Chika Hashimoto

Akihiro Jyuichiya
Hideaki Kosaka
Eiji Yoshida


Copyright
QUINTET CO.,LTD. 1998


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1998 Quintet