Touryuu Densetsu Elan Doreé
闘龍伝説エランドール

1999.01.14 Sai-Mate / K and P


-- CAST --
Yoshitomo Miyamoto
Yasuno Saitoh
Junko Higo
Masanao Kaneko
Hitomi Inoue
Kunitada Koiwa
Hiroyuki Saitoh


-- STAFF --

- SUPER VISER -
Mizuya Saitoh
Mayumi Saitoh

- PROGRAM -
Hirotaka Sasaki
Hayato Kojima

- MODEL & MOTION -
Tomohiro Nonomiya

- GRAPHIC -
Kunitada Koiwa
Masumi Tachibana
Yurisu Suzuki

- CHARACTER DESIGN -
Sumomo KPA

- MUSIC COMPOSE -
Kazuyoshi Kawamura
Yasuyuki Mayama
Kenji Oshima
Yoshiya Gotoh

- TRANSLATE -
Yuji Yamada

- SPECIAL THANKS! -
Nozomu Nakajima
Hiroaki Andoh
Muneyasu Hirota
Mitsuo Azusawa
Daisuke Higasa
Jun Itoh
Tomohiko Shiratori

Hisashi Terai
Kosuke Mitsunaga
Kazutaka Kumagai
Takeroh Suzuki


- PRODUCE -
Hiroyuki Saitoh


Presented By
SAI-MATE

...THANK YOU FOR PLAYING


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1999 Sai-Mate / K and P