Victory Goal '97
ビクトリーゴール'97

1997.03.14 SEGA Enterprises


ExecutiveProducer
Koichi Nagata

Producer
Hirotsugu Kobayashi

Director
Hiroyasu Lee

Coordinator
Takahiro Kaminagayoshi

Programmers
Yoshiki Sawamura
Akimitsu Fujii
Tsuyoshi Kogata
Kouji Aiba
Hideto Fujishita
Takeshi Suzuki

Designers
Kengo Arai
Hiroko Kato
Kouji Otsuka
Masahiro Kanno
Junko Nagashima
Hiroshi Yamaguchi
Jun Enomoto
Hajime Chikami
Kazunao Tajiri
Hideki Katagiri

Movie
Atsushi Yamamoto
Hiroyuki Kikkawa
Tetsuya Takei

SoundDirector
Hirofumi Murasaki

SoundStaff
Jun Senoue
Masahiro Ito
Naofumi Hataya
Seiroh Okamoto

Yasuhito Baba

RecordingStaff
Tatsutosi Narita
Naoyuki Machida
Shinji Kawahira
Yoshitada Miya

Musicians
Kazuhiko Iwami
Shigeru Watanabe
Masato Yamashita
Takenobu Mitsuyoshi

Naoto Shibata
Hiro Honma
Jun Senoue

Jun Senoue uses
ESP Guitars

Announcer
Katsuhiko Kaneko
OFFICE:ONETWO RETURN

Commentator
Kazushi Kimura
SHOOT

SoccerNavigator&VoiceActor
Girolamo Panzetta
HORIPRO

SpecialThanksTo
Katsuhiko Hasegawa
Hideki Nakajima
Masanobu Tsukamoto
Koichi Sasaki
Takashi Yuda
Nanako Yarimizu

and all "VictoryGoal" Fan..

THANK YOU FOR YOUR PLAYING


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 SEGA Enterprises