Zork I: The Great Underground Empire
ゾーク・ワン

1996.03.15 Shoeisha


ZORK I was converted to SegaSaturn by:

Producer : Koji Hayami / Kohei Ozaki
Director : Kohei Ozaki
Development Staff : Hiroyasu Ikeuti
Main Program : Akira Morino
Interface Program : Koji Saito
Graphic Design : Hideyuki Imaizumi
Sound Effect : Hajime Asano
Music : Yuzo Koshiro / Motohiro Kawashima
Technical Support : H.A.Trot / Ryunosuke Oshima / Koji Noguti / Yoshinori Ono

Original Game Authors : Dave Lebling & Marc Blank


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Shoeisha / Activision