Mario's Tennis
マリオズテニス

1995.07.21 Nintendo


PRODUCER
YOKOI GUMPEI

DIRECTOR
YAMAMOTO MASAO
YAMAGAMI HITOSHI

COORDINATOR
GEN KATSUHIKO

PROGRAM DIRECTOR
SHIMOKAWA YASU

MAIN PROGRAM
HIROO TOSHIFUMI

SUB PROGRAMMER
TANI MITSUNARI
JIN QIN

OBJECT DESIGNER
INOUE MIKA
ITAGAWA ATSUSHI
MURAKAMI HISANOBU

BACK GROUND DESIGNER
HARUKI CHIEMI

SOUND COMPOSITION
FUKUSHIMA HITOSHI
IWAMOTO MORIHITO

TRANSLATOR
MARCUS LINDBLOM
KAYOMI MCDONALD

MANUAL EDITOR
INOUE YASUO
SAKASHITA MASAFUMI

SPECIAL THANKS
OKADA MASARU
KANOH MAKOTO
IZUSHI TAKEHIRO
TANAKA HIROKAZU
HARADA TAKAHIRO
KUWAKI RYUJI
FUKUNO HIDE
ARAKI KOUJI
TAKAHASHI AKIRA
OSAWA TORU
SHIMIZU KAZUNOBU
TERASAKI KEISUKE
SUGINO KENICHI
WAKITANI NOBORU
IMOTO TAKASHI
NAKAMURA OJARO
KANESHIGE TSUTOMU
NAGAREDA TAKESHI
NAKASHIMA TAKANOBU

PRESENTED BY
Nintendo


Credits from the Japan Virtual Boy release.
Image Source
© 1995 Nintendo