Red Alarm
レッドアラーム

1995.07.21 T&E Soft


REDALARM STAFF

PRODUCER
EIJI YOKOYAMA

DIRECTOR
TAKESHI KONO

PROGRAM
MITSUTO NAGASHIMA

GRAPHICS
MICHIAKI TAKAHASHI
SHINJI HASEGAWA
YOSHIKAZU HIRAKI

SOUND PROGRAM
HIDEO SUGIYAMA

MUSIC
KEN KOJIMA

SOUND EFFECT
TADASHI NAKATSUJI


Credits from the Japan Virtual Boy release.
Image Source
© 1995 T&E Soft