Vertical Force
バーティカルフォース

1995.08.12 Hudson


VERTICAL FORCE STAFF


EXECUTIVE PRODUCER
TAKASHI TAKEBE


PRODUCER
KAZUNORI YASUI


DIRECTOR
HITOSHI OKUNO


PROGRAMMERS
MASATO TOBISAWA
MITSUHIRO TAKAHASHI
KAZUO TSUBOTA

KOJI KANETA
MASATOSHI SUGIBAYASHI
SHOICHI TAHATA


ART DESIGN
ATSUSHI KAKUTANI
KAZUSHI KOUSAKA
KAZUHITO GOTO
TAKAAKI YUKITA
MISA NAGAI

TOMOAKI URITA
HIROFUMI OHTAKE
MAYUMI TAKEDA
HIRONO OGASAWARA


SOUND CREATORS
HIROMICHI FURUYA
SHOHEI BANDO
KEITA HOSHI

KATSUNORI TAKAHASHI
TAKAYUKI IWABUCHI


MUSIC COMPOSE
SHOJI TOMII(JOE DOWN.)
MINORU ENDO(JOE DOWN.)


GAME DESIGNERS
TOSHIYUKI TAKATSU
TSUTOMU KOMIYAMA
SHIN SASAKI


SPECIAL THANKS
TOSHIYUKI TAKAHASHI
KAORI SAZAWA
EDDY CHIU
TOSHIFUMI SEKIJIMA
HITOSHI TAKIYAMA
HIDEKI MIFUJI


Credits from the Japan Virtual Boy release.
Image Source
© 1995 Hudson