Puzzle Bobble
パズルボブル

1999.07.01 Sunsoft


THE CREDITS

SUPER FAMICOM
VERSION

DIRECTOR
SHOUJI TAKAHASHI

PLANNER
YUJI KOGA

ASSISTANT PLANNERS
SHIGE SAKAKI
KAZUHIRO OHHARA

PROGRAMMERS
KAZUHIKO SUGIYAMA
SATORU TANABE

GRAPHIC DESIGNERS
MIDORI TOKUTOMI
TOKUHISA TAJIMA

MAP DESIGNERS
YUKARI SAKABE
TETSUYA UEDA
MIKIYO YOSHIDA

SOUND BY
Karu. (ZTT)

TESTER
YOICHI SATO

MANUAL DESIGNER
TOSHIKI SAKAI

SPECIAL THANKS TO
SEIICHI NAKAKUKI
TKHC.02.5
VG-NOB
KAZUHIRO KINOSHITA

PRODUCERS
SEIZO MATSUTAKA
TAKEO SHIRASAKA

EXECUTIVE PRODUCER
KOICHI NAKAMURA


WONDER SWAN
VERSION

DIRECTORS
TAKASHI SHINDOH
KOUJI MURATA

ASSISTANT DIRECTORS
KENJI YAMAZAKI
YOSHIKAZU YAO
KENJI OKUDA
MASATO ARIKAWA

GRAPHIC DESIGNERS
SHIROU YONEDA
YUICHI SUEMASU

PROGRAMMERS
KENICHI YOKOTA
MIKA TOUNO

SOUND DESIGNERS
SYUICHI TOMITA

TAMAMI UEDA

TESTERS
TAKASHI NIIMI
HIROFUMI YAMAMOTO
CHIKARA HANEDA

SPECIAL THANKS TO
TATSUO MORI
MASATO KAWAI
YOSHIDAYAMA KOUBOU

ASSISTANT PRODUCER
KAZUTOMO MORI

PRODUCER
AKITO TAKEUCHI

GENERAL MANAGER
MITSUHARU KITAJIMA

© SUNSOFT 1999


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 1999 Sunsoft / Taito