X: Card of Fate
エックス カード オブ フェイト

2002.06.27 Bandai


--- STAFF ---

PRODUCER
YUSUKE SASAKI
TOSHIHIRO SUZUKI

DIRECTOR
MASAYUKI UMASAKI

ASSISTANT DIRECTOR
HARUKI KIMURA

PROGRAM
PON TAKAHASHI
NOBUYUKI SATO

GRAPHIC
JUNKO NAKAMURA
NAOKO SUGAYA
NORIMITSU TAKAHASHI
NATSUE ISHIKAWA
YOSHIHIRO NAKAGAWACHI

GRAPHIC HELP
SHIGEKI HAYASHI
NORIKO ISHI

MUSIC
TAKAMITSU FUJITANI

SOUND EFFECT
M.ARIKAWA
YAGIYAMA

SOUND PROGRAM
YAGIYAMA


MAD HOUSE
AKIRA SHINOHARA
YUICHIRO SAITO
KADOKAWA CO.,LTD
KEIICHI SEGAWA
KEISUKE SUGAWARA

BANDAI VISUAL CO.,LTD

STUDIOSTAT
MUGEN


SPECIAL THANKS
NOBUYUKI TANAKA
MACHIKO TSUKUI
MASAZUMI KATOH
MARU

SHINNOSUKE WATANABE
(KADOKAWA CO.,LTD)
MAKIKO NAKAMICHI
(KADOKAWA CO.,LTD)
ASUKA ITOI
(KADOKAWA CO.,LTD)

BANDAI.CO.,LTD


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 2002 Bandai / Clamp / Kadokawa Shoten / TV "X" Production Committee